La llengua a la UIB

A les Illes Balears hi conviuen dues llengües oficials: la catalana, que, a més, n’és la llengua pròpia; i la castellana, oficial a tot l’Estat espanyol.

La Universitat de les Illes Balears, com a institució arrelada al territori, reprodueix aquesta realitat segons la qual qualsevol membre de la comunitat universitària pot expressar-se en la llengua oficial que prefereixi. A més, la vocació multilingüe de la UIB es tradueix en una important presència de la llengua anglesa, com a llengua franca de comunicació internacional, i d’altres llengües.

No obstant això, la necessària protecció de la llengua catalana -perseguida i bandejada durant molts anys- i la seva condició de llengua pròpia de les Illes Balears fa que aquesta tingui un ús preferent a la UIB. Els usos lingüístics de la Universitat estan regulats pel “Reglament d’usos lingüístics de la UIB”.

Per tot això, és important que, abans de decidir estudiar a la UIB, us informeu d’aquesta política i, sobretot, de la llengua en què s’imparteixen les matèries que hi voleu estudiar.

 

Com el castellà, el francès, l’occità, el portuguès, el romanès o l’italià, el català és una llengua romànica. Segur que, amb una mica d’esforç i amb l’ajuda que us puguem oferir, podreu entendre’l i utilitzar-lo.

Estatut d'Autonomia de les Illes Balears

La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, tindrà, juntament amb la castellana, el caràcter d'idioma oficial.

Llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears

La llengua catalana és la llengua pròpia de les Illes Balerars i tothom té el dret de conèixer-la i usar-la.

Pla General de Normalització Lingüística de les Illes Balears

Els ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears tenen el dret d'utilitzar la llengua catalana en tots els àmbits de la seva vida.

 

Resolució     Reglament d'usos lingüístics de la UIB

Resolució     Pla de llengües de la UIB 2017-2020