Usos lingüístics a la UIB

En compliment del Pla de Llengües de la UIB 2017-2020, durant el curs 2018-2019 Política Lingüística va elaborar l’enquesta d’usos lingüístics a la UIB. Hi són representats els tres col·lectius que conformen la comunitat universitària: Personal Docent i Investigador (PDI), Personal d’Administració i Serveis (PAS) i Alumnes.

El qüestionari aplega els usos (orals i escrits) de les següents llengües: la catalana, com a oficial i pròpia de les Illes Balears i de la UIB, tal com estableixen els Estatuts de la UIB; la castellana, en tant que oficial de l’Estat; i l’anglesa, en tant que llengua franca internacional.

Les dades acadèmiques se cenyeixen als estudis de Grau.

Mostra dels resultats globals a cada col·lectiu en l’ús oral

PDI

Llengua en què imparteixen les classes (s’hi inclouen els graus de Llengua i Literatura Catalanes, Llengua i Literatura Espanyoles, i Estudis Anglesos, tot i la vinculació que hi ha, en aquests casos, entre matèria i llengua)

PDI

PAS

Ús de les llengües catalana, castellana i anglesa en l’atenció oral al públic

PAS

Alumnes

Llengua en què reben les explicacions orals a classe (s’hi inclouen els graus de Llengua i Literatura Catalanes, Llengua i Literatura Espanyoles, i Estudis Anglesos, tot i la vinculació que hi ha, en aquests casos, entre matèria i llengua)

Alumnes

 (Llegenda. cat: exclusivament en català; cas: exclusivament en castellà; ang: exclusivament en anglès; cat-cas 50%: aproximadament, la meitat del temps en català i l’altra meitat en castellà; cat > cas: més temps en català que en castellà; cat < cas: més temps en castellà que en català; cat-ang: aproximadament, la meitat del temps en català i l’altra meitat en anglès; cas-ang: aproximadament, la meitat del temps en castellà i l’altra meitat en anglès; altres: altres llengües)

Vegeu l'Informe complet amb els resultats de l'enquesta.