Usos lingüístics de la UIB a les Xarxes socials

La Universitat de les Illes Balears té una presència important a les xarxes socials. Tot i que el Reglament d’usos lingüístics no fa cap referència explícita a la llengua en què s’hi haurien de fer les publicacions, s’ha d’entendre que són publicacions de la UIB i, per tant, seria aplicable l’article 10.2: “Les revistes, les memòries, els cartells i, en general, les publicacions de la UIB institucionals s’han de fer en llengua catalana, llevat de les específicament destinades a l’exterior, que també es podran fer en una altra llengua.”

En aquestes gràfiques, es mostren les llengües utilitzades en el conjunt de comptes de la UIB a Twitter i Facebook i el nombre de comptes per a cadascuna.

 Twitter

 Facebook