Comissió de Política Lingüística

a) Participar en la definició de la política lingüística de la Universitat de les Illes Balears (plantejaments generals, abast, objectius) i dels mecanismes per implementar-la.
b) Promoure la llengua catalana i el poliglotisme de les persones i el multilingüisme en els diferents àmbits universitaris, amb especial atenció a la llengua anglesa com a llengua de comunicació internacional.
c) Proposar les mesures més adients a cada situació i a cada col·lectiu per incrementar els nivells de coneixement, d’ús i de qualitat de la llengua catalana en tots els àmbits de la vida universitària.
d) Vetllar perquè es compleixi la normativa lingüística de la Universitat i perquè es respectin els usos i les pràctiques generalment establerts per aquesta.
e) Elaborar el Pla de llengües a sotmetre al Consell de Govern per a la seva aprovació, si s’escau.
f) Avaluar anualment les accions previstes al Pla de llengües i proposar el pla d’actuació corresponent.
g) Realitzar la memòria del Pla de llengües.
h) Elaborar el reglament i les normes de funcionament de la Comissió.

 

Resolució    Creació de la Comissió de Política Lingüística